םיקיתו לארשי תרחבנ

.תונומת דוע חותפל םיכישממש ינפל התוא רוגסל שי ,הנומת תחיתפ לכ רחאל