השיקמה ר"ג בטיול בקניה, אפריקה.

.תונומת דוע חותפל םיכישממש ינפל התוא רוגסל שי ,הנומת תחיתפ לכ רחאל